Logg inn

Logg inn

Referat årsmøte 2017

Detaljer

Gressvik båtforening

Referat fra årsmøtet 2017

Samt etterfølgende medlemsmøte

Avholdt 09.03.2017 på Røde Korshuset - Gressvik

Gressvik båtforening avholdt årsmøte på Røde Korshuset 09.03.2017. Umiddelbart etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte.

Det var 31 medlemmer tilstede. Styreleder Tommy Meyer åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

Til minne om medlemmer som er gått bort siden forrige årsmøte, ble det avholdt ett minutts stillhet for:

Åge Johansen
Johan Arnet

Agenda

Styreleder Tommy Meyer leste dagens agenda som var satt opp i samsvar med vedtektene. Medlemmene valgte deretter enstemmig Tommy Meyer som dirigent og Per Øivind Tomtum som referent.

Referater

Sekretær leste protokoll fra årsmøtet i 2016, og årsmelding for 2016. Forsamlingen godkjente begge uten anmerkninger.

Regnskap

Kasserer gjennomgikk årsregnskapet for 2016 som er revidert og godkjent av valgte revisorer.
Det var lagt ved åtte noter som forklaring til enkelte av regnskapspostene. Forsamlingen godkjente regnskapet uten merknader.

Innkomne forslag

Forslag 1, fra styret – Vedtektsendring §9 og §11 – Krav for båtplass i Gressvik båtforening endres fra tidligere kommunegrense Onsøy til kommunegrense Fredrikstad

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Forslag 2, fra styret – Takster til traktorførere

Styret foreslår å øke taksten for traktorførerjobben. Foreslått takst er kr. 250,- for kveldsvakt og kr. 500,- for helgevakt.
Forslaget ble enstemmig godkjent.

Fastsette gebyrer og kontingenter

Styret foreslår at gebyrer og kontingenter holdes på samme nivå som 2016.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Takstene finner du her

 

Driftsbudsjett 2016

Kasserer presenterte forslag til driftsbudsjett for 2017.
Enstemmig godkjent.

Investeringsbudsjett

Styreleder presenterte 5-års investeringsbudsjett.
Enstemmig godkjent.

Valg

Valg av hovedstyre

Styreleder, sekretær, havnesjef og materialforvalter var på valg i år.
Alle styremedlemmer sa ja til en nye periode. Dermed ble styresammensetningen uforandret.

Valg av komitéer

Valgkomiteens innstillinger for komiteer og ble lagt frem og valgene ble gjort med akklamasjon.
Valgkomiteen bestående av Jan Egil Holmen og Vidar Lund ble gjenvalgt enstemmig.
Oversikt over styre- og komitésammensetningen for 2017 finner du her

 Hedring

Egil Arnesen holdt en liten tale om styrets arbeid. Denne gangen var havnesjef Morten Johansen som ble hedret med gullnål
og fikk skryt for det fine arbeidet han har gjort, og gjør, for båtforeningen.

Avslutning

Årsmøtet ble hevet kl. 18.50

 

Referat fra medlemsmøte 2017

Avholdt etter årsmøtet 2017 på Røde Korshuset - Gressvik

Båter større enn elleve meter

Det kom spørsmål fra salen om det er mulig med båter med størrelse over elleve meter på ytterste flytebrygge.
Nye godkjent vedtekter sier at det er mulig med båter opp til 15 meter, men det er ønske om at 11-metersgrensen holdes inntil ny havn er bygd ut.

Seilbåter ved «Møla»

Kommentar fra salen angående seilbåt(er) liggende ved «Møla». Noen av disse har baugspyd som stikker ut i havnebassenget.
Alle båter i havnen skal være under ellevemetersgrensen, så det blir ikke gjort noe tiltak mot disse båtene.

Longside langs spuntgard

Spørsmål fra salen om det ville bli mulig å ligge longside på spuntgard som vil bli bygget. Dette vil ikke være mulig da dette vil komme i konflikt med endene på flytebryggene
og det vil bli for smal seilingsled mellom spuntgard og flytebrygger. Spuntgarden vil heller ikke bli bygget med vanlig gangbane, kun en smal gangbane slik at man kommer ut for å gjøre vedlikehold etc.

Medlemsmøtet ble hevet kl. 19.35

   
© Gressvik Båtforening